Teisės ir pareigos

PAGAL AUKTOJO MOKSLO ?STATYMO 49 STRAIPSN?, MES, STUDENTAI, TURIME TEISES IR PAREIGAS.

Studentai turi teis?:

 • studij? metu naudotis auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, kita studij? ?ranga bei priemon?mis;
 • pasirinkti studij? program?, d?stytoj? (kai t? pat? dalyk? d?sto keli d?stytojai), studijuoti pagal individualias studij? programas;
 • vertinti studij? programos ir jos realizavimo kokyb? bei kreiptis ? fakulteto (prireikus ir ? auktosios mokyklos) administracij? d?l ini? ?vertinimo;
 • nutraukti ir atnaujinti studijas statuto nustatyta tvarka; gauti su studijomis susijusi? informacij?; laisvai reikti savo mintis ir pai?ras;
 • dalyvauti auktosios mokyklos savivaldoje;
 • rinkti student? atstovyb? ir b?ti irinktais ? j?;
 • laisvai burtis ? klubus, draugijas, asociacijas;
 • kreiptis ? gin?? nagrin?jimo komisij? d?l savo interes? paeidimo;
 • naudotis ?statym?, aukt?j? mokykl? statut? bei kit? teis?s akt? nustatytomis kitomis teis?mis.

Studentas, neilaik?s egzamino, ?skaitos ar kitaip neatsiskait?s u studij? programoje numatytus dalykus, turi teis? nemokamai perlaikyti (atsiskaityti) auktosios mokyklos nustatyta tvarka, kuri turi b?ti priimta atsivelgus ? student? atstovyb?s si?lymus. i nuostata netaikoma auktosiose mokyklose, kurios naudoja kaupiam?j? ini? vertinimo sistem? ir tam yra gavusios student? atstovyb?s pritarim?.

Studentai privalo:

 • vykdyti studij? programoje numatytas uduotis;
 • laikytis auktojo mokslo ?statymo, VGTU statuto, kit? teis?s akt? ir vidaus tvarkos taisykli?; vykdyti VGTU savivaldos institucij?, rektoriaus sprendimus; teis?s akt? nustatytais atvejais ir tvarka gr?inti suteiktas paskolas;
 • laikytis student? etikos kodekso, kur? pagal Ministerijos parengtas rekomendacijas parengia ir tvirtina auktoji mokykla, suderinusi su student? atstovybe.
 • valstyb? sudaro studentui, besimokan?iam kitoje vietoje nei jo nuolatin? gyvenamoji vieta, s?lygas pasirinkti asmens sveikatos priei?ros ?staig? ir gydytojus Sveikatos sistemos ?statymo nustatyta tvarka.
 • Lietuvos Respublikos pilie?iams, besimokantiems auktosiose mokyklose, sudaromos s?lygos ?gyti karin? parengim?, kuris ?skaitomas kaip privalomoji pradin? karo tarnyba.
 • Aukt?j? mokykl? vadovai ar j? ?galioti asmenys, gav? student? ratikus pareikimus ar skundus d?l io ?statymo ar kit? teis?s akt? nustatyt? j? teisi? ar teis?t? interes? paeidim?, privalo per 30 dien? juos inagrin?ti ir ratu atsakyti.
 • Auktosiose mokyklose veikia gin?? nagrin?jimo komisijos, kurios sprendia gin?us, ikilusius tarp universiteto administracijos ir student?. ? gin?? nagrin?jimo komisijas po lygiai skiriami administracijos ir student? atstovyb?s ?galioti asmenys. Studentas turi teis? kreiptis ? gin?? nagrin?jimo komisij?, jeigu yra nepatenkintas auktosios mokyklos vadovo ar jo ?galioto asmens atsakymu ? pareikim? ar skund? arba atsakymo negavo per io straipsnio 6 dalyje nustatyt? laik?. Komisijos sudarymo, gin?? nagrin?jimo bei sprendim? ?gyvendinimo tvark? nustato VGTU statutas.